Op zondag 3 november 2013 heeft de oudstenraad een klachtencommissie benoemd en in de kerkdienst aan de gemeente voorgesteld. Met het instellen van een klachtencommissie wordt een mogelijkheid geschapen om onvrede in de gemeente weg te nemen respectievelijk. te voorkomen.

Deze commissie is geen geschillencommissie. Zij lost geen geschillen op. Geschillen ontstaan vaak doordat met klachten niet op de juiste wijze wordt omgegaan. De Klachtencommissie zal daarom in reactie op klachten zich inspannen om de communicatie op gang te brengen en/of gaande te houden. Succes hierin is afhankelijk van: de wil bij allen om naar een geschillenvrije situatie toe te werken.

Klachten kunnen gaan over:

  • Het optreden van vrijwilligers en beroepskrachten
  • Maatregelen van de oudstenraad (OR) inzake dat optreden;
  • Het juist uitblijven van bedoelde maatregelen.

Reglement

Het nemen van maatregelen in zaken, waarover geklaagd wordt, is de taak van de OR. Zulke zaken moeten daarom allereerst aan de OR worden voorgelegd. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan een klacht bij de Klachtencommissie worden ingediend.

Ieder gemeentelid mag een klacht bij de commissie indienen. Dat kan individueel of in groepsverband en moet altijd schriftelijk gebeuren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een klachtenformulier, dat gedownload of op het kerkkantoor afgehaald kan worden. Het ingevulde en ondertekende formulier wordt in het postvak van de klachtencommissie gedeponeerd. U kunt het klachtenformulier ook per post of via email: opsturen.

In bijzondere gevallen (naar het oordeel van de commissie) kan een klacht mondeling aan één van de commissieleden worden opgegeven. Dit commissielid vult voor de uitgesproken klacht het klachtenformulier in, dat door de indiener ter bevestiging wordt ondertekend.

Klachten worden altijd door de commissie behandeld en niet door individuele leden van de commissie.

Procedure

De Klachtencommissie zal bij het behandelen van de klacht steeds trachten het gesprek op gang te houden:
a. tussen de OR en de klager;
b. tussen de OR en degenen over wiens optreden wordt geklaagd.

De situatie waarover geklaagd wordt, moet immers grondig besproken worden, op zoek naar een voor alle partijen aanvaardbare nieuwe situatie.

Het zal duidelijk zijn, dat daarom anonieme klachten niet in behandeling kunnen worden genomen.

De leden van de Klachtencommissie worden door de OR benoemd. De commissie heeft hierin een adviserende stem.

Om tot lid van de Klachtencommissie te kunnen worden benoemd moet men:

  • Belijdend lid van de gemeente zijn;
  • Op grond van opleiding en/of ervaring, maar zeker van persoonlijke instelling en sociaal gedrag, bekwaam geacht worden om deze functie te vervullen;
  • Aan de kerkelijke verplichtingen voldoen.

De leden van de Klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht.

Informatie

Voor meer informatie kunt altijd terecht bij de leden van de commissie.
De klachtencommissie bestaat uit:

  • Mevrouw R. Te Vrede
  • Mevrouw J. Pinas
  • De heer M. Kensenhuis

Contact

De Klachtencommissie
Postbus 94961
1000 GZ Amsterdam

Email: